Ewidencje, rejestry i archiwa

Ewidencje, rejestry i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych    W Sądzie Rejonowym w Myszkowie funkcjonują urządzenia ewidencyjne w postaci: repertoriów, wykazów, kontrolek i innych opisanych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. M.S. 2003r. Nr 5, poz. 22). Dane w nich zawarte są udostępniane uczestnikom postępowań oraz na żądanie uprawnionych podmiotów.
Archiwa akt prowadzone są w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 673)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. nr 167, poz.1375)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sadowych (Dz.U.Nr 46 poz.443),
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M .S. nr 5, poz. 22),

Ponadto w Sądzie Rejonowym w Myszkowie prowadzone są:

  • wykaz biegłych sądowych,
  • wykaz lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń usprawiedliwiających niestawiennictwo w sądzie uczestników procesu karnego z powodu choroby,
  • lista ławników sądowych,
  • rejestr czasopism.