Historia sądownictwa w Myszkowie

Tereny przyszłego powiatu myszkowskiego podlegały początkowo sądom grodzkim w Zawierciu i Żarkach. Znajdowały się one w rejonie działania Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Od 5 IV 1946 roku Sąd Grodzki w Żarkach podlegał nowo utworzonemu Sądowi Okręgowemu w Częstochowie, a od 1 VII 1949 roku ponownie powrócił do struktur Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Na mocy ustawy sejmowej z 20 VII 1950 roku o zmianie ustroju sadów powszechnych, utworzono w Katowicach Sąd Wojewódzki, a w Zawierciu Sąd Powiatowy. Nastąpiła także likwidacja Sądu Grodzkiego w Żarkach.
Po utworzeniu powiatu myszkowskiego, na mocy ustawy z 20 VII 1950 roku, Minister Sprawiedliwości wydał 7 I 1956 roku rozporządzenie o utworzeniu Sądu Powiatowego w Myszkowie. Rozporządzenie to weszło w życie 25 I 1956 roku. Od l III 1956 roku rozpoczął działalność Sąd Powiatowy w Myszkowie z siedzibą w Zawierciu. Prezesem Sądu został mianowany sędzia Antoni Sikora z Częstochowy. Początkowo nie było wydziałów. Sprawy karne i cywilne były rozpoznawane na sesjach wyjazdowych, które odbywały się w świetlicy MZP - tak zwanym "ludowcu" - przy ulicy Fornalskiej 6. W sprawach karnych orzekał sędzia A. Sikora i sędzia Wacław Borowski, a w sprawach cywilnych sędzia Antoni Potoczek i sędzia Zdzisław Szedel. Pracownicy administracyjni sądu urzędowali w pomieszczeniach Sądu Powiatowego w Zawierciu, razem z pracownikami tego sądu. Kierownikiem Administracji była Stanisława Szczygieł. l III 1957 roku siedzibą sądu stał się "ludowiec". W sprawach karnych orzekał, w miejsce sędziego W Borowskiego, sędzia Eugeniusz Lernański. W późniejszym okresie skład sędziowski uzupełnili sędziowie: Janina Grudzińska i Wiesława Gawrońska - sprawy karne oraz Irena Chwastek i Wiesław Stokowacki - sprawy cywilne. W 1964 roku Prezesem Sądu został sędzia Zygmunt Darecki. Był on jednocześnie przewodniczącym Wydziału Karnego. Przewodniczącym Wydziału Cywilnego został sędzia A. Potoczek. Od 1 I 1965 roku Kierownikiem Administracyjnym sądu była Krystyna Mazur (pracowała w sądzie od l X 1956 roku).
Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 XII 1975 roku, w miejsce Sądu Powiatowego powołano Sąd Rejonowy. Od l I 1976 roku Prezesem Sądu był sędzia Andrzej Biernacki, który jednocześnie był przewodniczącym Wydziału Cywilnego. Od l III 1976 roku siedzibą sądu była willa przy ulicy Fornalskiej 46, gdzie dotychczas mieścił się KP PZPR w Myszkowie. W 1977 roku utworzono Wydział Nieletnich, którego przewodniczącą została sędzia Mirosława Jasiewicz. Od 16 I 1978 do l X 1982 roku Prezesem Sądu i przewodniczącym Wydziału Karnego był sędzia Włodzimierz Czapliński. l X 1980 roku powstał Sąd Rodzinny i Nieletnich, którego przewodniczącą została sędzia Jolanta Liwoch. Od l X 1982 do 11 VI 1990 roku była ona Prezesem Sądu i przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Zastępcą Prezesa Sądu była sędzia Barbara Piotrowska. l VII 1985 roku utworzono Sąd Pracy, którego przewodniczącą był sędzia Wiesława Ciępka, a od l I 1988 roku sędzia Ryszard Galiszewski. Dzięki staraniom J. Liwoch, w marcu 1990 roku siedzibę sądu przeniesiono do budynku przy ulicy Gwardii Ludowej 2, gdzie dotychczas mieścił się KM PZPR w Myszkowie. W okresie 12 VI 1990 - 14 VII 1998 Prezesem Sądu i przewodniczącym Wydziału Cywilnego był sędzia Andrzej Wesołek, a Zastępcą Prezesa sędzia Witold Mazur. Od 15 VII 1998 roku Prezesem Sądu jest sędzia Sylwester Świerdza, który był przewodniczącym Wydziału Cywilnego, a od 8 IX 2003 roku Wydziału Ksiąg Wieczystych. W I kadencji Zastępcą Prezesa Sądu był sędzia R. Galiszewski (15 III 1999 - 14 III 2007). Od 21 V 2007 roku Zastępcą Prezesa Sądu jest sędzia Małgorzata Zenderowska-Rabsztyn. l VII 1990 roku utworzono Kolegium ds. Wykroczeń w Myszkowie, na czele z sędzią Elżbietą Żmudzińską i w Koniecpolu na czele z sędzią Marianem Szyją. Po likwidacji kolegium w 1999 roku, od l I 2000 roku działał Wydział Cywilno-Karny. Jego przewodniczącą była sędzia Mariola Bednarczyk. Po likwidacji tego wydziału, od l I 2002 roku działały Wydziały Grodzkie w Myszkowie i Koniecpolu. Jego przewodniczącą była nadal sędzia M. Bednarczyk. 1 VII 2009 roku zlikwidowano ten wydział. Sprawy przekazano do Wydziału Karnego i Wydziału Cywilnego. Po zlikwidowaniu Państwowego Biura Notarialnego w 1992 roku, księgi wieczyste przekazano do utworzonego l VII 1992 roku Wydziału Ksiąg Wieczystych. Jego przewodniczącymi byli kolejno sędziowie: I. Chwastek, Leszek Mazur i S. Świerdza. l IX 1998 roku utworzono Sekcję Wykonywania Orzeczeń, którą l V 2002 roku przekształcono w Wydział Wykonywania Orzeczeń. Jego przewodniczącą była sędzia M. Zenderowska-Rabsztyn. Oprócz tego wydziału, Wydziału Ksiąg Wieczystych i Wydziału Pracy w strukturze Sądu Rejonowego istniały też, w 2009 roku, następujące wydziały: I Cywilny - przewodnicząca sędzia Magdalena Mikołajczyk-Cieśla, II Karny - przewodnicząca sędzia Jadwiga Błasiak, III Rodzinny i Nieletnich - przewodnicząca sędzia Jadwiga Szecówka. Przy sądzie działają też Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych i Kuratorzy Zawodowi Wydziału Rodzinnego. Ich siedzibę, 13 l 2000 roku, przeniesiono do tak zwanego budynku rotacyjnego przy ulicy Pułaskiego. Tam też l VIII 2005 roku, przeniesiono Sąd Pracy. W 2009 roku, w Myszkowie działalność prowadzili także komornicy: Jan Lew - I Rewir i Andrzej Krawczyk - II Rewir. Od 1 IV 2000 roku Kierownikiem Administracyjnym była Renata Gryl, a od l IV 2004 roku Kierownikiem Finansowym była Iwona Anna Wojtak. W lipcu 2010  roku  po zakończonej kadencji ówczesnego Prezesa Sądu Sylwestra Świerdzy powołano  nowego Prezesa Karola Gondro, który orzeka  jednocześnie  w II Wydziale Karnym .W 2011 roku rozpoczęto rozbudowę budynku   sądu  przy ulicy Kwiatkowskiego. We wrześniu 2013 roku zakończono  inwestycję i    przeniesiono  z budynku przy ulicy Pułaskiego znajdujące się tam wydziały tj.  IV Wydział Pracy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz dwa zespoły Kuratorów. Obecnie  wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne Sądu znajdują się w jednym budynku przy ulicy Kwiatkowskiego. Z dniem 1 stycznia 2013 roku  Pani Iwona Wojtak dotychczasowy Kierownik Finansowy  Sądu z mocy ustawy została powołana na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Myszkowie. Zmiany nastąpiły również w kancelariach komorniczych i tak  obecnie działają trzy kancelarie komornicze: Komornika Andrzeja Krawczyka-zastępstwo Mateusz Czapliński, ,Komornika Jana Lwa-zastępstwo Jacek Wiesiołek oraz Kancelaria  Komornika Tomasza Nowakowskiego.

 

Autor Kazimierz Miroszewski