Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, Sąd Rejonowy w Myszkowie informuje, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Myszkowie, z siedzibą w Myszkowie, ul. Kwiatkowskiego 2,             42 – 300 Myszków, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Myszkowie, z uwzględnieniem regulacji zawartych w                     Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest                   Minister Sprawiedliwości.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: e-mail: iod@myszkow.sr.gov.pl oraz                    adresem korespondencyjnym: Sąd Rejonowy w Myszkowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 42 – 300 Myszków.

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO, w celu realizacji zadań Sądu                        Rejonowego w Myszkowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w            ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

5.     W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do:

·     dostępu do danych,

·     sprostowania danych,

·     ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii

Europejskiej,

·     przenoszenia danych, za wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

·     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·     cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania na podstawie wcześniejszego jej uzyskania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli              Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa,        gdzie podanie danych jest obowiązkowe. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowny oraz nie będą profilowane. 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do                  wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji              wynikających z przepisów prawa.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja