Informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Myszkowie w następujący sposób:

  1. drogą pocztową - przesyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Myszkowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 42 – 300 Myszków,
  2. drogą elektroniczną - wysyłając e-maila na adres: boi@myszkow.sr.gov.pl,
  3. wysyłając fax na numer: 34 315-98-98,
  4. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) w kontakcie z Sądem osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać z :

  1. pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego w Myszkowie,
  2. pomocy osoby przybranej tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Sądzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Zgodnie z art. 11 w/w ustawy obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
dodanie podgrupy inf. dla osób niesłyszących i słabosłyszących