Dyrektor Sądu

 • Dyrektor Sądu Rejonowego w Myszkowie
  Iwona Wojtak
  pokój nr 210 przy ul. Kwiatkowskiego 2
  tel.: 34 315-98-12
  faks: 34 315-98-97
  e-mail: dyrektor@myszkow.sr.gov.pl

Zakres zadań:

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.); 

1) kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd statutowych zadań;

2) wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej.

4) określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej.

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy. 

Zadania i kompetencje wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.12.2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1476) jako dysponenta  trzeciego stopnia; 

1) przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt  planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje budżet sądu;

2) opracowuje w porozumieniu z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądu;

3) dysponuje rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;

4) sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie  finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

5) zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w zakresie swoich kompetencji;

6) organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w sądzie, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;

7) podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;

8) uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
aktualizacja publikatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
aktualizacja publikatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
aktualizacja podstaw prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
aktualizacja treści