Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej również osobą „uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – w tym przypadku należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863) - w tym przypadku należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) - w tym przypadku  należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203) – w tym przypadku należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) która nie ukończyła 26 lat – w tym przypadku należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

6) która ukończyła 65 lat – w tym przypadku należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – w tym przypadku  należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie;

8)  która jest w ciąży – w tym przypadku należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

W przypadku kobiety w ciąży nie posiadającej dodatkowo uprawnień do bezpłatnej pomocy prawnej z innego (niż pkt 8)  z wyżej wymienionych punktów, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana wyłącznie w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Wszystkim osobom zaliczającym się do wyżej wymienionych kategorii osób uprawnionych, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na jednej ze wskazanych wyżej podstaw, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których  mowa powyżej, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibach biur porad prawnych.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa pracy,

2) spraw karnych,

3) spraw administracyjnych,

4) spraw rodzinnych,

5) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

6) ubezpieczenia społecznego,

7) spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.darmowapomoc prawna.ms.gov.pl

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myszkowskim

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 2.05.2017r. w powiecie myszkowskim

 

 

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
utworzenie nowej podgrupy