Prezes Sądu

  • Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie
    SSR Karol Gondro
    przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 900 do 1300
    tel.: 34 315-98-10 (sekretariat),
    faks: 34 315-98-90

Zakres czynności: 

1) kieruje Sądem Rejonowym, podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu oraz reprezentuje go na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do wyłącznych kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego;

2) kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania Sądu, związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez Sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej;

3) dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego Sądu Rejonowego;

5) podejmuje czynności związane z powierzaniem sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienia funkcji i zwalnianiem z ich pełnienia, w ramach kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego;

6) podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych i asystentów sędziów, w ramach kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego;

7) jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, i wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;

8) współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

9) współpracuje z przedstawicielami szkół wyższych w zakresie przeprowadzania praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym;

10) reprezentuje Skarb Państwa w sprawach sądowych oraz egzekucyjnych;

11) sporządza i przedstawia Prezesowi Sądu Okręgowego w Częstochowie projekty podziałów czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego;

12) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej;

13) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego;

14) sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Sądu Rejonowego i komornikami działającymi przy Sądzie Rejonowym;

15) sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego;

16) ustala listę obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu;

17) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu Rejonowego;

18) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

19) wyznacza wydział właściwy do rozpoznania sprawy w przypadkach budzących wątpliwości;

20) prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

21) sprawuje bezpośredni nadzór nad Odziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu oraz zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów i kuratorami sądowymi, a także Biurem Podawczym i Punktem Obsługi Interesanta, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji Dyrektora;

22) nadzoruje pracę kierowników zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej: Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich;

23) przyjmuje ślubowanie od kuratorów społecznych;

24) sprawuje nadzór nad pracą redaktora strony internetowej Sądu Rejonowego i BIP;

25) sprawuje bezpośredni nadzór nad pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem obrony;

26) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

27) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

28) wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

29) udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

30) przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

31) ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały Sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach oraz bieżącą współpracę z radą ławniczą;

32) po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi;

33) sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

34) sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych i podejmuje decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty;

35) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

36) nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

37) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

38) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d