Prezes Sądu

  • Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie
    SSR Magdalena Strzelczyk
    przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 900 do 1300
    tel.: 34 315-98-10 (sekretariat),
    faks: 34 315-98-90
       Zakres czynności i obowiązków:

1) kieruje Sądem Rejonowym, podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu oraz reprezentuje go na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do wyłącznych kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego;

2) kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania Sądu, związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez Sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej;

3) dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego Sądu Rejonowego;

5) podejmuje czynności związane z powierzaniem sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienia funkcji i zwalnianiem z ich pełnienia, w ramach kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego;

6) podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych i asystentów sędziów, w ramach kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego;

7) jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, i wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;

8) współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

9) współpracuje z przedstawicielami szkół wyższych w zakresie przeprowadzania praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym;

10) reprezentuje Skarb Państwa w sprawach sądowych oraz egzekucyjnych;

11) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej;

12) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego;

13) sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Sądu Rejonowego i komornikami działającymi przy Sądzie Rejonowym;

14) sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Pracy Sądu Rejonowego;

15) ustala listę obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu;

16) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu Rejonowego;

17) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

18)   wyznacza Wydział właściwy do rozpoznania sprawy w przypadkach budzących wątpliwości;

19) prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

20) sprawuje bezpośredni nadzór nad Odziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu oraz zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów i kuratorami sądowymi, a także Biurem Podawczym i Punktem Obsługi Interesanta, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji Dyrektora;

21) nadzoruje pracę Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich;

22) przyjmuje ślubowanie od kuratorów społecznych;

23) sprawuje nadzór nad pracą redaktora strony internetowej Sądu Rejonowego i BIP;

24) sprawuje bezpośredni nadzór nad pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem obrony;

25) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;

26) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

27) wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

28) udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;

29) przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

30) ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały Sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach oraz bieżącą współpracę z radą ławniczą;

31)  po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi;

32) sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

33) sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych i podejmuje decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty;

34) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

35) nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

36) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

37) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

 

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
aktualizacja zakresu czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
aktualizacja treści