Skargi i wnioski

 Skargi i wnioski 

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informacje o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Myszkowie. 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524). 


Wymogi formalne skargi lub wniosku 

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi lub wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę lub wniosek,
• adres wnoszącego skargę lub wniosek,
• zwięzłą treść skargi lub wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga lub wniosek.
 

Skargi nie podlegają rozpatrzeniu w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności Sądu. Skargi pozostają bez rozpoznania w przypadku, kiedy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe. Skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. 

Wnoszenie skarg lub wniosków 

Skargę lub wniosek  można złożyć: 

• na piśmie adresując: 

Prezes/Wiceprezes
Sąd Rejonowy w Myszkowie
ul. Kwiatkowskiego 2
42 – 300 Myszków

Skargi lub wnioski wnoszone na piśmie można przesłać drogą pocztową, złożyć w Biurze Podawczym lub w Oddziale Administracyjnym Sądu przy ul. Kwiatkowskiego 2,

• drogą elektroniczną - na adres poczty elektronicznej:  sad@myszkow.sr.gov.pl. Skarga lub wniosek powinny zawierać te same elementy, jak w przypadku skargi wnoszonej na piśmie,

wzór skargi/wniosku 

• ustnie do protokołu - skargi i wnioski składane ustnie dotyczące spraw cywilnych, karnych, rodzinnych, pracy, ksiąg wieczystych i wykonywania orzeczeń przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym w siedzibie Sądu przy ul. Kwiatkowskiego 2, pokój nr 208 (II piętro). 

wzór protokołu 

Termin załatwienia skargi/wniosku 

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi jeden miesiąc, licząc od daty wpływu lub uzupełnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
aktualizacja publikatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja publikatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
aktualizacja publikatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-03
Publikacja w dniu:
2017-03-03
Opis zmiany:
aktualizacja podstaw prawnych