Wiceprezes Sądu

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Myszkowie
SSR Magdalena Mastaj
przyjmuje interesantów w w każdą środę w godz. od 900 do 1300

tel.: 34 315-98-25


Zakres czynności i obowiązków:

1) zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem II Wydziału Karnego i V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego;

4) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

5) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

6) zastępuje Prezesa Sądu w udzielaniu informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

7) zastępuje Prezesa Sądu w przedstawianiu na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

8) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą komorników sądowych, w szczególności poprzez kontrolę kancelarii komorników, przeprowadzaną w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co cztery lata, sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego, a w zakresie kontroli finansowej przez upoważnioną osobę oraz poprzez rozpatrywanie skarg i zażaleń niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego;

9) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

10) zastępuje Prezesa Sądu w nadzorze nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych i podejmowaniu decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty;

11) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;

12) podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu, w zakresie swoich kompetencji;

13) w razie nieobecności Prezesa Sądu, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach.

14) nadzoruje pracę Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Wiceprezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
aktualizacja zakresu czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-27
Publikacja w dniu:
2018-07-27
Opis zmiany:
zmiana danych wiceprezesa
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
aktualizacja treści