Wiceprezes Sądu

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Myszkowie

SSR Magdalena Strzelczyk
przyjmuje interesantów w w każdą środę w godz. od 900 do 1300
tel.: 34 315-98-22
 

Zakres czynności: 

1) zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału I Cywilnego, IV Wydziału Pracy oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego;

3) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

4) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

5) zastępuje Prezesa Sądu w udzielaniu informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

6) zastępuje Prezesa Sądu w przedstawianiu na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą komorników sądowych, w szczególności poprzez kontrolę kancelarii komorników, przeprowadzaną w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co cztery lata, sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego, a w zakresie kontroli finansowej przez upoważnioną osobę oraz poprzez rozpatrywanie skarg i zażaleń niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego;

8) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

9) zastępuje Prezesa Sądu w nadzorze nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych i podejmowaniu decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty;

10) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;

11) podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu, w zakresie swoich kompetencji;

12) w razie nieobecności Prezesa Sądu, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach.

Rejestr zmian dla: Wiceprezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d